تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

نام کتاب :دستاورد اجرا
نام نویسنده :
نام مترجم :محمدرضا عاطفی
انتشارات :گروه ناب
توضیحات :
نام کتاب :عصر جدید نوآوری
نام نویسنده :¨
نام مترجم :محمد رضا عاطفی
انتشارات :ناب
توضیحات : تست
نام کتاب :استراتژی اقیانوس آبی
نام نویسنده :¨چان کیم - رنه مابورن¨¨¨¨¨¨
نام مترجم :محمد رضا عاطفی
انتشارات :ناب
توضیحات :
نام کتاب :رقابت مبتنی بر تحلیل
نام نویسنده :¨¨¨
نام مترجم :محمد رضا عاطفی
انتشارات :ناب
توضیحات :
نام کتاب :هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا
نام نویسنده :¨¨
نام مترجم :محمد رضا عاطفی
انتشارات :ناب
توضیحات :